O nás

„Keď na zlaté a medené štíty zasvietilo slnko, rozsvietili sa od nich hory a žiarili ako ohnivé fakle.“ (1Mach 6,39)

Medený odkvap je mladá skupinka mladých ľudí a manželov, ktorá sa rozhodla spraviť niečo dobré nielen pre seba, ale aj pre ľudí z komunity v ktorej žije. Rôznymi aktivitami v spoločenstve sa pretvára naše vnútro, náš potenciál a prehlbujú sa naše vzťahy.

Naša minulosť a prítomnosť
Iniciátorom skupiny bol ThLic. Miroslav Gira. V novembri 2011 vznikla neformálna skupina, ktorá v decembri 2012 nadobudla status občianskeho združenia. Ako členovia združenia sa stretávame pravidelne každý pondelok. Tu hodnotíme, vymýšľame a organizujeme aktivity pre tých, uprostred ktorých žijeme.

A prečo medený odkvap?
V prvom rade: Z budovy, v ktorej sa tvorí a deje väčšina aktivít, nám boli ukradnuté medené odkvapy. Ak sme hľadali nejaký duchaplný názov pre občianske združenie, ktoré sa postupne formovalo, tento spontánne vymyslený názov sa tak uchytil a udomácnil, že ho už žiaden neprekonal.

I v tomto názve sme však našli niečo hlbšie: Aj my chceme podobne ako meď – ušľachtilý kov odrážať posolstvo svetla a rozväzovať všednosť každodenných dní. Žiariť ľuďom ako fakle horiace láskou, dôverou a pomocou druhým. Chceme odvádzať vodu do zeme, hoci v podobe odkvapu. Veď ak sa zrnko našej obety uchytí a zvlaží blahodarnou vodou, môže priniesť mnohonásobnú úrodu.

Čo je DeDo?
Sídlo združenia i miesto veľkej časti aktivít je v priestoroch farskej časti detského domova v Ždani (ktorú familiárne nazývame DeDo). Tento priestor je využívaný na pastoračné a občianske aktivity pre deti, mladých, snúbencov, manželov, seniorov. Počas roka sa v priestore DeDo organizujú stretnutia farskej ekonomickej rady, zasadnutia Medeného odkvapu, stretnutia mamičiek a oteckov s malými deťmi, stretká miništrantov, stretká prvoprijímajúcich detí, stretnutia KaWe spolku, stretká mladých i nácviky zboru Angels. Okrem toho je priestor využívaný na kurzy prípravy na manželstvo, na prípravné stretnutia Národného týždňa manželstva, prípravu adventných rorátov, týždňa Vypni telku zapni seba, burzy potrieb pre rodiny, na aktivity CZŠ sv. Košických mučeníkov v Ždani.

Naše ciele
Našim hlavným poslaním je podpora aktívneho a zmysluplného využitia voľného času, budovanie komunitného spôsobu života a formácia k spoločensky prospešným hodnotám.
Našou cieľovou skupinou je rodina vo všetkých jej etapách a situáciách – v rámci nej deti, mládež, manželia, rodičia, seniori.

Svoje poslanie napĺňame prostredníctvom týchto cieľov:

 • Stimulácia spoločensky prospešných hodnôt
 • Podpora aktívneho prístupu k vytváraniu komunitného charakteru života miestnej komunity
 • Vytváranie povedomia spoločenskej zodpovednosti

Svoje ciele uskutočňujeme realizáciou týchto činností:

 • Formácia animátorov a zodpovedných osôb
 • Formácia a vzdelávanie detí, mládeže a dospelých osôb
 • Vytváranie priestoru pre neformálne stretnutia detí, mladých, manželov, rodičov a seniorov
 • Organizácia aktivít pre rodičov s deťmi na rodičovskej dovolenke
 • Organizácia aktivít s rozvojovým a ekologickým vzdelávaním
 • Tvorba voľnočasových aktivít pre deti, mladých a rodiny
 • Organizácia záujmových krúžkov a tvorivých dielní
 • Organizácia pobytov pre deti, mladých a rodiny
 • Organizácia kampaní na podporu spoločensky prospešných hodnôt
 • Organizácia kultúrnych a športových podujatí
 • Organizácia charitatívnych aktivít
 • Organizácia fundraisingových aktivít